SLOGAN

Algemene voorwaarden

1.     Toepasselijkheid

1.1. In deze algemene voorwaarden van BITS Dalen hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:

      a) Voorwaarden: de algemene voorwaarden BITS Dalen;

      b) Opdracht: een overeenkomst tussen BITS Dalen en de opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de
           Voorwaarden;

1.2. De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.

1.3. Door de opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door BITS Dalen zijn aanvaard.

1.4. Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5. Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en BITS Dalen zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

2.     Uitvoering van de Opdracht

2.1. BITS Dalen zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. BITS Dalen zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief de voorrijkosten en kosten planning) te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening. Daarentegen kan BITS Dalen zelfstandig besluiten om de opdrachtgever tegemoet te komen in de gemaakte kosten, tot maximaal 50% van de totaal gemaakte kosten.

2.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan BITS Dalen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan BITS Dalen worden verstrekt.

2.3. BITS Dalen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4. Indien BITS Dalen en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan BITS Dalen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

2.5. Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart BITS Dalen voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

2.6. De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden op het adres, welke bij het aangaan de opdracht door de klant is opgegeven.

2.7. Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij opdrachtgever zal BITS Dalen te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

2.8. Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van BITS Dalen berust bij BITS Dalen. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

3.     Klachten

3.1. Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan BITS Dalen.

4.     Wijziging van de Opdracht

4.1. Indien BITS Dalen en opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. BITS Dalen zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

4.2. Eventuele tijdsinschattingen van BITS Dalen zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

5.     Betaling en annulering

5.1. Indien BITS Dalen incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

5.2. Bij annulering van de Opdracht binnen 48 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, is opdrachtgever de voorrijkosten en een half uur het geldende tarief verschuldigd.

5.3. Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan BITS Dalen een evenredige vergoeding verschuldigd.

5.4. Bij afwezigheid van de opdrachtgever bij een van te voren overeengekomen tijdstip op het aangegeven adres waar de opdracht uitgevoerd zou worden, worden door BITS Dalen kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn de voorrijkosten en een half uur het geldende tarief.

6.     Tarieven

6.1. Alle door BITS Dalen vermelde tarieven zijn inclusief BTW.


6.2 BITS Dalen heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie www.BITS Dalen.nl

7.     Verzuim

7.1. Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover BITS Dalen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.

8.     Aansprakelijkheid en Vrijwaring

8.1. BITS Dalen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van BITS Dalen. Indien en voor zover op BITS Dalen enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht en tot een maximum van 100 euro.

8.2. Opdrachtgever vrijwaart BITS Dalen voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.

8.3. Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn.

8.4. Het geven van adviezen over aan te kopen software of hardware behoort niet tot de kerntaken van BITS Dalen. Wanneer BITS Dalen aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt BITS Dalen niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur, of verkoper van de door opdrachtgever aangekochte software of hardware. Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen software of hardware geschikt is voor het systeem en beoogde gebruik van de opdrachtgever. BITS Dalen verstrekt ter zake geen enkele garantie.

8.5. In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon of e-mail met medewerkers van BITS Dalen door BITS Dalen gemonitord worden.

9.     Overmacht

9.1. Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).
 

10.    Toepasselijk recht en geschillen

10.1. De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te Utrecht te worden voorgelegd.

11.    Deponering

11.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en aangepast in oktober 2018 onder BITS Dalen.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.